Menu
Prekių krepšelis

Prekių pirkimo ir pristatymo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus punktą „Susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo ir pristatymo sąlygos“), yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir UAB "Daireda" internetinės parduotuvės (toliau – Pardavėjas arba Daireda.lt) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu susijusios nuostatos.

1.2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Susitarimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ 

2.2. Prieš spaudžiant mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Susipažinimą su šiomis taisyklėmis Pirkėjas patvirtina pažymėdamas langelį „Susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo ir pristatymo sąlygos“

2.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas Daireda.lt duomenų bazėje


3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šių Taisyklių bei Lietuvos respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Daireda.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo ar atsiėmimo dienos, išskyrus atvejus numatytus Lietuvos respublikos civiliniame kodekse  (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999&p_tr2=2)

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

3.4. Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.5. Teisė grąžinti nesuteikiama visiems pagal individualų užsakymą sukurtiems kūriniams ir jų rėminimams, kuriems darbas buvo iš anksto apibrėžtas ir suderintas pagal Pirkėjo pageidavimą.

3.6. Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigų sumą, atitinkančią pirkinio kainą, išskyrus transportavimo, muito, importo ir eksporto išlaidas.

3.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, naudodamasis Daireda.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjo nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

5.4. Kai Pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais atsiimant prekes, bet su Pirkėju nepavyksta susisiekti per 3 (tris) darbo dienas, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas.

5.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.


6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Daireda.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti ir saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės  užsakymo formoje, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.


7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1 Visos elektroninėje parduotuvėje Daireda.lt patalpintų bei parduodamų prekių kainos nurodytos Eurais

7.2 Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.3.1. Paysera bankine sistema. Patvirtinus apmokėjimo langą Daireda.lt nukreips Jus į Paysera puslapį ir perduos elektroninės bankininkystės sistemai duomenis apie sumą, kurią reikia apmokėti.

7.3.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir elektroninės bankininkystes pagalba ar iš banko skyriaus perveda pinigus Daireda.lt banko sąskaitą.

7.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.


8. Prekių pristatymas

8.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo nurodytu adresu.

8.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.2.4. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas „Pristatytas į prekių atsiėmimo punktą“ ir jį galima atsiimti.

8.2.5 Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

8.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.4. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.5. Užsakymas paruošiamas ir išsiunčiamas per 1-2 darbo dienas, pirkėjui paprašius yra nurodomas siuntos sekimo kodas.


9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos remiantis Mažmeninės prekybos taisyklių (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2) 2 skyriaus 1 skirsnio (TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS) ir 2 skirsnio (NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS Į TINKAMOS KOKYBĖS PREKES IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS) straipsniais .

9.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prekės pristatymo dienos.

9.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.4. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai yra tie patys, kaip ir perkant prekes. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.


10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Jeigu jums kiltų šia tema klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@daireda.lt